About

Гражданска инициатива За обществен и релсов транспорт се състои от млади хора почитатели на Железницата, бивши и настоящи железничари, граждани, обединени около идеята за развитие на обществения транспорт и на жп транспорта като цяло, намаляване на замърсяването на въздуха, намаляване на пътнотранспортните произшествия (външните разходи), устойчиво развитие на транспортния сектор. Инициативата е създадена по време на железничарската стачка от края на 2011г. и до този момент е организирала множество мероприятия от разнообразен характер – културни, образователни, петиции, акции, различни проучвания. Основната ни кауза е: запазване, развитие и популяризиране на железопътния транспорт в България, както и промяна на политиката спрямо обществения транспорт в нашата страна и развитие на транспортните пазари, защита на правата на пътниците в обществения транспорт, както и на условията на труд на служителите в сферата на транспорта. Популяризиране и запазване на индустриалното наследство на територията на страната като част от общоевропейското културно наследство.
Основен фокус на инициативата е и граждански контрол, мониторинг и оценка на подготовката и реализацията на различни проекти на територията на страната, като например жп линията София – Скопие, модернизация на жп линията София – Видин, проекта за модернизацията на жп линията София – Пловдив, софийското метро и др.

Citizen Initiative of Public and Rail Transport consists of young people, fans of the railways, former and current railwaymen, citizens united around the idea of developing public transport and rail transport as a whole, reducing air pollution, reducing road accidents (external costs), sustainable development of the transport sector. The initiative was created during the rail strike in bulgarian state railways at the end of 2011. And has so far organized a variety of events of various kinds – cultural, educational, petitions, actions, various studies. Our main cause is: preservation, development and popularization of the railway transport in Bulgaria, as well as a change in the policy on public transport in our country and the development of the transport markets, the protection of the rights of the passengers in the public transport and the working conditions of the employees In the field of transport. Promoting and preserving the industrial heritage on the territory of the country as part of the European cultural heritage.
The main focus of the initiative is also civil control, monitoring and evaluation of the preparation and implementation of various projects on the territory of the country, such as the Sofia – Skopje railway line, the modernization of the Sofia – Vidin railway line, the project for the modernization of the Sofia – Plovdiv railway line,The Sofia metro and etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: